Origen i evolució del centre

El Centre de Pedagogia Terapèutica Sant Miquel, fundat a l’any 1974, sorgeix de la iniciativa del Patronat Municipal d’Educació Especial (creat l’any 1970) per tal d’atendre a la població deficient de la comarca del Garraf. El Patronat va ser creat per iniciativa de personalitats de la Vila interessades en els disminuïts i de pares afectats.

La població que va acollir el Centre van ser nois/es de la Comarca del Garraf, sense límit d’edat i amb qualsevol tipus de minusvalía psíquica.

El Centre es va articular en tres departaments o seccions:

  • Departament escola: acollia als grups de nois/es menors de 16 anys, que s’agrupaven tenint en compte la seva capacitat d’aprenentatge i l’edat cronològica. L’objectiu del departament escola era el de crear els hàbits d’autonomia personal i treballar depenent de la seva capacitat l’adquisició de coneixements de lecto-escriptura i càlcul bàsic.
  • Departament de pre-taller: amb caire experimental sobre la futura orientació laboral. Els objectius bàsics d’aquest departament van ser fomentar la sociabilitat, els hàbits de treball i mantenir i/o ampliar els nivells d’escolaritat per tal de realitzar una adequada orientació cap al mon del treball.
  • Departament de Taller: sorgeix de la necessitat de donar resposta laboral a aquells nois/es que es trobaven en edat laboral, i per als que el lloc més adient era una lloc de treball. Es realitzava una activitat eminentment productiva.

A l’any 1976 es planteja la necessitat d’ampliar la secció de Taller. Això va suposar la construcció d’una nova nau de treball amb una estructura més adequada a l’activitat laboral. El 18 de desembre de 1976, es va aprovar en el ple de l’Ajuntament de Vilanova la cessió gratuïta de la parcel·la de terreny per tal de construir les noves instalálacions. Aquest terreny estava als afores de Vilanova, en un barri en creixement anomenat “La Collada-Els sis camins”. L’edifici es va finançar mitjançant les subvencions del “Fondo Nacional de Protección al Trabajo i del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos”

A l’any 1980 es van traslladar totes les dependències excepte el Pre-taller i els Disminuïts Profunds, definitivament als edificis actuals.

A partir de 1982, es promulga la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids LISMI (Decret 1368/1982 de 23 de Març) que regula diferents aspectes en matèria d’integració així com la creació dels Centres Especials de Treball i els Centres Ocupacionals, això fa que els antics departaments es reestructurin en els dos centres que hi ha actualment.