Informació General

Condicions per contractar amb la Mancomunitat TEGAR del Garraf

Persones naturals o jurídiques , espanyoles o estrangeres , que tinguin plena capacitat d’obrar .
Les persones jurídiques tindran capacitat per contractar les prestacions que es corresponguin amb els seus fins , objecte o àmbit d’activitat d’acord amb els estatuts i regles fundacionals .
Les comunitats de béns NO tenen capacitat per contractar amb l’ administració .
No estar incurs en prohibició de contractar .
Acreditin solvència econòmica , financera i tècnica o professional exigida per a cada contracte o , en els casos que així ho exigeixi la llei , classificació empresarial vigent .
Habilitació empresarial o professional que , si escau , sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte .
Unions d’empresaris: podran contractar les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte , sense que sigui necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat la adjudicació del contracte al seu favor.

Acreditació de l’aptitud per contractar i documentació a presentar

S’haurà de presentar la documentació exigida en els plecs de condicions de cada contracte , i que amb caràcter comú, sens perjudici de documentació complementària , si s’escau , és la següent :

Sobre A: Aptitud per contractar
De conformitat al que estableix l’art. 146.4 del TRLCSP, en aquest sobre s’haurà de presentar una DECLARACIÓ RESPONSABLE del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració. La declaració s’haurà de subjectar al model que consta al Plec de clàusules administratives del contracte.
Sobre B : Documentació relativa als criteris no quantificables per fórmules
Els licitadors hauran de presentar un dossier degudament paginat , amb el seu índex corresponent en què , de forma numerada , es recullin aquells aspectes relatius als criteris que sent no quantificables automàticament per fórmules serviran per a l’avaluació separada d’ofertes .
Sobre C : Documentació relativa als criteris quantificables per fórmules
Oferta econòmica : Una sola proposició escrita a màquina signada pel licitador o persona que el representi , redactada conforme al model que consta en els plecs de clàusules administratives del contracte.
A l’oferta econòmica s’indicarà com partida independent l’IVA que hagi de ser repercutit .

No s’acceptaran aquelles proposicions que :
Tinguin contradiccions , omissions , errors o ratllades que impedeixin conèixer clarament el que l’Administració estimi fonamental per a considerar l’oferta.
Excedeixin del pressupost o tipus màxim de licitació .
Comportin error manifest en l’import de la proposició .
En què existís reconeixement per part del licitador que pateix d’error o inconsistència que la facin inviable .
En cas de discrepància entre l’oferta expressada en lletres i l’expressada en números, prevaldrà la quantitat que es consigni en lletres , llevat que , utilitzant criteris racionals derivats de l’examen de la documentació , la Mesa de Contractació adopti una altra postura.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició econòmica . Només en el cas que s’autoritzi en el plec , podrà contenir solucions variants comportant , en conseqüència , ofertes econòmiques variants .

Notes aclaridores sobre la presentació de documentació

Els documents a presentar poden ser: originals , còpies autenticades o còpies compulsades per les oficines de la Mancomunitat TEGAR del Garraf.
Esgotats els terminis per interposar recursos sense que s’hagin interposat , la documentació quedarà a disposició dels interessats. No obstant això , transcorregut el termini de tres mesos des de l’adjudicació , l’Administració podrà disposar sobre la destrucció de la documentació aportada pels licitadors quan aquests no hagin procedit a la seva retirada .